wielkopolska

 

       § 1

1. Fundusz pomocy socjalnej dla członków Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych stanowią środki finansowe pochodzące ze składek członkowskich.

2. Wysokość funduszu określana jest corocznie w uchwale budżetowej Okręgowej Izby, a środki finansowe przekazywane są do rozdysponowania Komisji Socjalnej Okręgowej Rady Pielegniarek i Położnych.

3. Z funduszu pomocy socjalnej udzielane są:

1) zapomogi bezzwrotne;

2) zakup wiązanek pogrzebowych dla członków samorządu OIPiP w Koninie.

   

      § 2

 

 1.  Z funduszu pomocy socjalnej mogą być udzielane zapomogi bezzwrotne członkom Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych, którzy:

a)  regularnie odprowadzają składkę członkowskąprzez conajmniej 6 miesięcy  z wyjątkiem osób zwolnionych z tego obowiązku na mocy uchwały Krajowego Zjazdu.

Uzupełnienie zaległych składek nie jest regularnością w ich uiszczaniu i nie stanowi podstawy do rozpatrzenia wniosku.

b)  znajdują się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z udokumentowanych przypadków losowych ( za zdarzenie nagłe uważa się problem, który wystąpił niespodziewanie, a jego zaistnienie spowodowało zapotrzebowanie na środki finansowe przekraczające możliwości gospodarstwa członka samorządu) takich jak:

  • klęski żywiołowe (pożar, powódź itp.),
  •  ciężka choroba wymagająca wysokich kosztów leczenia członka samorządu lub jego dziecka.

c) zdarzenie losowa o charakterze szczególnym, niezawinione przez członka samorządu, a powodującycm nagłe pogorszenie jegosytuacji materialnej.

 

2. Zapomoga z tytułu tego samego przypadku losowego może być przyznana dwa razy w okesie kadencji.

 

3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach ORPiP lub Prezydium ORPiP może zdecydować o przyznaniu zapomogi nadzwyczajnej z pominięciem  limitu kwotowego oraz czasowego, o którym mowa w punkcie  2 i 4.

 

4. Wysokość przyznanej zapomogi nie może przekroczyć sumy 2000  złotych.

 

5.  Ponadto ustala się następujące kwoty z funduszu pomocy socjalnej na zakup wiązanki pogrzebowej:

  •  w okresie zimowym tj od 1 października do 31 marca - 100 złotych;
  •  w okresie letnim tj. od 1 kwietnia do 30 września - 70 złotych.

     § 3

 

1. Zapomoga przyznawana będzie na wniosek:

a)  osoby zainteresowanej;

b)  co najmniej trzech współpracowników osoby, której dotyczy wniosek w przypadku, gdy stan zdrowia danej osoby, nie pozwala złożyć takiego wniosku osobiście;

c) na wniosek innej ORPiP.

 

2. Wniosek opiniuje pełnomocny przedstawiciel ORPiP w Koninie.

 

3. Wzór wniosku stanowi załacznik nr 1 do niniejszej uchwały.

 

4.  Do wniosku należy dołączyć:

a)  dokumenty potwierdzające przypadki losowe;

 

b)  aktualne zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia;

 

c)  dokumenty potwierdzajace poniesione wydatki związane z chorobą - dotyczy pkt b;

 

d)  zaświadczenie z zakładu pracy o wysokości dochodów - własnych z 3 m-cy brutto;

 

e) zaświadczenie z zakładu pracy o wysokości dochodów współmałżonka z 3 m-cy brutto;

 

f)  gdy współmałżonek nie pracuje - zaświadczenie o wysokości otrzymywanego zasiłku;

 

g)  osoby samotnie wychowujące dzieci - zaświadczenie o wysokości alimentów.

 

5. W przypadku, gdy z wnioskiem o udzielenie pomocy występują osoby wymienione w ust 1 ppkt b) dołączenie dokumentów wymienionych w ust.3 ppkt  od a) do g)  nie są konieczne.

 

     § 4

 

1. Wnioski o udzielenie zapomogi bezzwrotnej przyjmuje Biuro Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Koninie.

2.  Wnioski rozpatruje Komisja Socjalna i przedkłada do akceptacji Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych.

 

3.  Decyzję o przyznaniu, bądź odmowie przyznania zapomogi podejmuje Komisja Socjalna bezwzględną większością głosów (50+1) w obecności co najmniej połowy jej członków, w tym przewodniczącego Komisji lub wiceprzewodniczącego.

 

4. Wysokość zapomogi dla poszczególnych wnioskodawców proponuje Komisja wraz z uzasadnieniem.

 

5. Rozpatrywanie wniosków o zapomogi odbywa się na posiedzeniu Komisji Socjalnej  jeden raz w miesiącu lub w razie potrzeby.

 

6. Z posiedzenia Komisji, sporządza się protokół, który podpisuje przewodniczący Komisji

 

7.  Komisja prowadzi rejestr rozpatrywanych spraw oraz podjętych decyzji.

 

8. Decyzje Komisji zatwierdzane są uchwałą  Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych na jego najbliższym posiedzeniu.

 

9.  Odbiór przyznanej zapomogi odbywa się przez dokonanie przelewu na wskazane przez wnioskodawcę konto bankowe.

   § 5

 

1. Obsługę administracyjną Komisji zapewnia Biuro Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych.

2.  O podjętej decyzji wnioskodawca powiadamiany jest w ciągu 7 - u dni od daty posiedzenia uprawnionego organu.

 

3. Osoba, której wniosek został rozpatrzony negatywnie, może złożyć odwołanie na piśmie w ciągu 14-u dni od dnia otrzymania odpowiedzi do Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych.

 

4. Odwołanie, o których mowa w ust. 3 podlega rozpatrzeniu podczas najbliższego posiedzenia Okręgowej Rady.

    § 6

Zapomoga otrzymana na podstawie nieprawidłowych oświadczeń lub fałszywych dowodów, podlega zwrotowi wraz z odsetkami.

 

    § 7

W sprawach nieuregulowanych niniejszą uchwałą decyzje podejmuje Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych.

 

WNIOSEK do pobrania.dos.

Załacznik nr 1 do uchwały nr 7/VII/2016 XXXI OZPiP z dnia 1 marca 2016 roku.

62-504 Konin, ul.Spółdzielców 3 (III piętro pokój  317), tel/fax (0-63) 244-44-50
NIP: 665-21-99-491 REGON: 310516650
Realizacja Rabanet: Rabanet

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /home/oipipp2/domains/oipip.konin.pl/public_html/modules/mod_cookiesaccept/mod_cookiesaccept.php on line 24

UWAGA! Ta strona używa plików Cookies.

Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

2.Pliki cookies (tzw. „ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Koninie, 62-510 Konin, ul. Spółdzielców 3, pokój 317.

4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu: a) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb; b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości; c) utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne" (session cookies) oraz „stałe" (persistent cookies). Cookies „sesyjne" są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe" pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

6. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies: a) „niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu; b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu; c) „wydajnościowe" pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu; d) „funkcjonalne" pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie" wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.; e) „reklamowe" pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies.

Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

8. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

9. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

10. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem lub w sekcji „Pomoc" w menu przeglądarki internetowej.